W poprzednim wpisie wyjaśniałem co może być przedmiotem umowy najmu. Przypominam, że wynajęte mogą zostać rzeczy – rzeczy nieruchome, rzeczy ruchome, a nawet części tych rzeczy (na przykład część działki lub cześć budynku w postaci fragmentu powierzchni biurowej).

W tym kontekście może jednak pojawić się następujące pytanie: co nie może być przedmiotem najmu? A jeżeli są takie rzeczy, to czy można je oddać do korzystania innej osobie na podstawie innej umowy?

Jeżeli chcesz dowiedzieć co nie może być przedmiotem umowy najmu obejrzyj mate­riał wideo znaj­du­jący się powy­żej. Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Przedmiotem najmu nie mogą być prawa

Przedmiotem najmu nie mogą być przede wszystkim prawa oraz dobra niematerialne – na przykład znak towarowy (prawo ochronne do znaku towarowego). To ograniczenie wynika przede wszystkim z art. 659 Kodeksu cywilnego, który przewiduje wprost, że przedmiotem najmu mogą być tylko rzeczy.

Ograniczenie to związane jest jeszcze z jedną istotna kwestią – zazwyczaj z korzystaniem z praw związane jest prawo do pobierania pożytków z tych praw, mówiąc w pewnym uproszczeniu do czerpania korzyści z tych praw. Aspekt pobierania pożytków z rzeczy lub prawa nie może stanowić głównego elementu umowy najmu.

Należy jednak pamiętać o tym, że umowa najmu może dotyczyć pewnych praw w sposób pośredni – na przykład z wynajmem działki może być pośrednio związane korzystanie z prawa do służebności drogi koniecznej związanego z tą działką.

Przedsiębiorstwa nie wynajmiesz, ale lokal wchodzący w jego skład już tak

Gospodarstwo rolne nie może być przedmiotem umowy najmu.Przedmiotem najmu nie może być także gospodarstwo rolne albo przedsiębiorstwo w rozumieniu tak zwanych zorganizowanych zespołów składników majątkowych i niemajątkowych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej albo działalności rolniczej. Ograniczenie to spowodowane jest tak jak w poprzednim przypadku związkiem przedsiębiorstwa albo gospodarstwa rolnego z  pobieraniem pożytków (czerpaniem korzyści) jakie one przynoszą.

Nie oznacza to oczywiście, że nieruchomość albo rzecz ruchoma będąca składnikiem przedsiębiorstwa albo gospodarstwa rolnego nie może być wynajęta. Ograniczenie to dotyczy jedynie całości przedsiębiorstwa albo gospodarstwa rolnego rozumianego jako całościowy powiązany ze sobą zespół składników majątkowych i niemajątkowych.

Należy jednak pamiętać o tym, że chociaż oddanie do korzystania osobie trzeciej wspomnianych przed chwilą praw, dóbr niematerialnych albo zbiorów składników nie może nastąpić na podstawie umowy najmu, to może nastąpić na podstawie innej umowy – na przykład umowy licencyjnej (w przypadku znaku towarowego) albo umowy dzierżawy. Kwestie tę wyjaśnię szerzej w jednym z kolejnych wpisów.

Czego nie można wynająć – zapamiętaj!

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Przedmiotem najmu nie mogą być prawa – na przykład prawo ochronne do znaku towarowego. Przedmiotem najmu nie mogą być także zorganizowane zespoły składników majątkowych i niemajątkowych – przedsiębiorstwo oraz gospodarstwo rolne. Mogą być one jednak przedmiotem innych umów oddających je do korzystania innym osobom – jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat odwiedzaj mojego bloga systematycznie, przygotuję więcej wpisów na ten temat.