Jednym z podstawowych elementów umowy najmu mieszkania (lokalu mieszkalnego) jest określenie okresu obowiązywania tej umowy. Oczywiście nie można wykluczyć, że umowa najmu mieszkania zawarta bez wyraźnego określenia okresu obowiązywania tej umowy będzie umową ważną, nie mniej jednak taka sytuacja może w przyszłości powodować istotne problemy.

Na jaki okres może zostać zawarta umowa najmu mieszkania (lokalu mieszkalnego)? O czym powinieneś pamiętać określając ten okres w umowie najmu?

Jeżeli chcesz dowiedzieć na jak długo można zawrzeć umowę najmu mieszkania (lokalu mieszkalnego) obejrzyj mate­riał wideo znaj­du­jący się powy­żej. Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Różne umowy = różne przepisy

Na wstępie muszę zaznaczyć, że ten materiał wideo dotyczy umowy najmu mieszkania (lokalu mieszkalnego), do której znajdują zastosowanie przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów. Ustawa ta nie dotyczy w szczególności lokali użytkowych. Ten materiał wideo nie dotyczy także lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub innej jednostki samorządu terytorialnego. Informacje dotyczące długości okresu najmy w tych dwóch przypadkach przedstawię w kolejnych materiałach wideo.

Podstawą informacją dotyczącą okresu na jaki może zostać zawarta umowa najmu mieszkania (lokalu mieszkalnego) jest to, że okres obowiązywania takiej umowy może zostać określony na dwa sposoby: czas nieoznaczony (nieokreślony) oraz czas oznaczony (określony).

Chcę być elastyczny, zawieram umowę najmu mieszkania na czas nieoznaczony – zastanów się dwa razy!

Umowa najmu lokalu mieszkalnego zawarta na czas nieoznaczony (nieokreślony) obowiązywać będzie od chwili jej zawarcia do chwili wypowiedzenia tej umowy. Oczywiście termin rozpoczęcia okresu obowiązywania umowy może być określony w inny sposób – na przykład umowa będzie obowiązywać od 1 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Przed podpisaniem umowy najmu lokalu mieszkalnego warto zastanowić się na jaki okres czasu ją zawrzeć.Absolutnie kluczową kwestią jest to, że do wypowiedzenia umowy najmu może dojść na zasadach i w terminach określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów, a nie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. W konsekwencji nie jest możliwe wypowiedzenie umowy najmu mieszkania (lokalu mieszkalnego) z zachowaniem 3 miesięcznego okresy wypowiedzenia określonego w art. 688 Kodeksu cywilnego.

O tej kwestii bardzo często zapominają osoby wynajmujące mieszkanie traktując możliwość zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony jako bardziej elastyczną formę wynajmu, co jest całkowicie błędnym przekonaniem.

Umowa najmu mieszkania na czas oznaczony

Umowa najmu mieszkania (lokalu mieszkalnego) może być także zawarta na czas oznaczony (określony). Przy zawieraniu umowy na taki okres należy pamiętać jednak o tym, że okres obowiązywania takiej umowy nie może być dłuższy niż 10 lat. Ograniczenie takie wynika z art. 661 § 1 Kodeksu cywilnego, ustawa o ochronie praw lokatorów nie przewiduje w tym zakresie odrębnej regulacji.

Uważaj na umowę najmu okazjonalnego

Na koniec chciałbym zwrócić Twoją uwagę na jedną istotną rzecz. Pomiędzy zwykłą umowa najmu mieszkania (lokalu mieszkalnego) oraz umową najmu okazjonalnego mieszkania istnieją istotne różnice jeżeli chodzi okres, na który może być zawarta taka umowa. Wyjaśnię to w jednym z kolejnych materiałów wideo dotyczącym bezpośrednio umowy najmu okazjonalnego.

Na jak długo można podpisać umowę najmu mieszkania – zapamiętaj!

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Umowa najmu mieszkania (lokalu mieszkalnego) może być zawarta na czas oznaczony (określony) albo na czas nieoznaczony (nieokreślony). W przypadku zawarcia umowy na czas oznaczony okres ten nie może przekraczać 10 lat.

Pamiętaj o tym, że zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony nie zapewnia większej swobody w zakresie wypowiedzenia umowy najmu – nie jest zwłaszcza możliwe wypowiedzenie umowy najmu mieszkania z zachowaniem 3 miesięcznego okresem wypowiedzenia określonym w Kodeksie cywilnym.