Jeżeli doceniasz pracę, którą wkładam w rozwój bloga i upowszechnianie informacji na temat bezpiecznego najmu, bardzo proszę o pomoc. Kliknij przycisk Lubię to / Udostępnij, pomóż dotrzeć do wartościowych informacji swoich przyjaciołom i znajomym. Dziękuję!

Czy najemca może zameldować się w wynajmowanym mieszkaniu? Może. Czy najemca może zameldować się w wynajmowanym mieszkaniu na pobyt stały? Może. Czy potrzebuje do tego zgody wynajmującego? Nie. Mówiłem o tym w jednym z poprzednich wpisów wyjaśniającym czy najemca potrzebuje zgody na zameldowanie. Nie obejrzałeś jeszcze poprzedniego materiału? Nadrób zaległości!

To jedna z najważniejszych informacji, które powinien posiadać najemca zastanawiający się nad możliwością zameldowania się w wynajmowanym mieszkaniu. Ale to na pewno nie wszystko co warto wiedzieć na ten temat.

A właśnie takie informacje zdobędziesz po zapoznaniu się z tym wpisem – informacje o tym co jest potrzebne aby zameldować się na pobyt stały w wynajmowanym mieszkaniu.

Jesteś właścicielem mieszkania i boisz się, że najemca dzięki zameldowaniu ograniczy Twoje prawa? Rozumiem Twoje obawy. Ale z meldunkiem jest tak, że powoduje on więcej strachu niż rzeczywistej szkody. W żaden sposób nie wpływa na zakres praw i obowiązków wynajmującego i najemcy, nie utrudnia także usunięcia najemcy z lokalu po wypowiedzeniu umowy. Oczywiście o ile Twoje działania są zgodne z prawem. Więcej na ten temat przeczytasz we wpisie odpowiadającym na pytanie czy zameldowanie jest niebezpieczne dla właściciela mieszkania.

1. Zameldowanie na pobyt stały, czy pobyt czasowy?

Pierwsza podstawowa informacja: pobyt stały, czy pobyt czasowy. Co wybrać?

Patrząc na to z perspektywy Ustawy o ewidencji ludności – wszystko zależy od tego po co i przez jak długi okres czasu wnioskodawca ma przebywać w wynajmowanym mieszkaniu.

Pobyt stały to zamieszkiwanie pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania (to wynika z art. 25 ust. 1 tej ustawy).

art. 25 Ustawy o ewidencji ludności
1. Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
Pobyt czasowy to przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy (to wynika z art. 25 ust. 1 oraz ust. 4 tej ustawy)
art. 25 Ustawy o ewidencji ludności
[ … ]
2. Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.
[ … ]

O tym w jaki sposób się zameldować decyduje tak naprawdę zamiar przebywania w danym miejscu przejawiany przez osobę chcącą dokonać meldunku – rzecz całkowicie niemierzalna. Jeżeli wnioskodawca twierdzi, że chce przebywać w danym miejscu na stałe to nie jest możliwe zweryfikowanie tego zamiaru, zwłaszcza dlatego, że dopiero rozpoczął stałe przebywanie w tym miejscu. Patrząc na to odrobinę filozoficznie, każdy stały pobyt w danym miejscu ma swój początek… 🙂

Jeżeli najemca chce przebywać w pewnym miejscu stale – bo w pewnym uproszczeniu to miejsce jest dla niego aktualnie centrum życiowym – to powinien zameldować się na pobyt stały.

W przeciwnym przypadku powinien zameldować się na pobyt czasowy. Zdarza się, że urzędnicy nie chcą dokonać zameldowania na pobyt stały na podstawie terminowej umowy najmu – ale takie postępowanie nie ma żadnego uzasadnienia w przepisach prawa (a jeżeli ma, to poproś o podanie podstawy prawnej – jestem przekonany, że urzędnik nie odpowie Ci na takie pytanie). Należy złożyć wniosek o zameldowanie i czekać na rezultat ewentualnego postępowania administracyjnego przeprowadzonego w tej sprawie.

Trzeba też pamiętać o jednym – urzędnik nie będzie tego badał zamiaru osoby wnioskującej o meldunek na etapie dokonywania meldunku. Urzędnik powinien zameldować najemcę w wynajętym mieszkaniu tak jak wniesie o to najemca – bo w jaki sposób miałby ustalić, czy najemca przebywa w danym miejscu czasowo, czy na stałe?

2. Gdzie pójść żeby się zameldować?

Druga podstawowa informacja: zameldowania dokonuje się w urzędzie miasta lub gminy miejsca położenia nieruchomości.

To wynika za art. 28 ust. 1 Ustawy o ewidencji ludności.

Art. 28 Ustawy o ewidencji ludności
1. Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.

[ … ]

Jeżeli nie wiesz gdzie pójść i jak to załatwić, to znajdź stronę internetową odpowiedniego urzędu miasta, tam powinno być wszystko dokładnie wyjaśnione – często z podaniem całej procedury i numeru kontaktowego urzędników odpowiadających za załatwianie tych kwestii.

3. Wniosek o zameldowanie w wynajętym mieszkaniu tylko na formularzu

Trzecia informacja: wniosek o zameldowanie składa się na formularzu.

Zameldowanie się wymaga wypełnienia specjalnego formularza, który może być złozony np. przez internet.Treść formularza meldunkowego została z góry określona przez ministra administracji i spraw wewnętrznych w treści rozporządzenia wydanego przez ministra w tej sprawie. Nie ma tutaj żadnych zaskoczeń, wzór jest jednolity w całym kraju.

W konsekwencji, urzędnik dokonujący meldunku nie powinien wprowadzać ani żądać złożenia wniosku w inny sposób – w szczególności składania podania zawierającego jakiekolwiek wyjaśnienia, czy dokonywania odręcznych dopisków zawierających oświadczenia dotyczącego praw przysługujących wnioskodawcy do mieszkania. Urzędnik nie powinien także  żądać udzielania informacji lub okazywania dokumentów, których nie wymaga sam formularz. Dotyczy to zwłaszcza obowiązku wyrażenia przez właściciela mieszkania zgody na dokonanie meldunku, czy obowiązku stawienia się właściciela mieszkania w urzędzie.

Jeżeli urzędnik stawia wobec Ciebie wymagania co do dokumentów nie wskazanych w formularzu, poproś o podanie podstawy prawnej takiego wymogu (nie zostanie ona podana, bo jej nie ma) oraz żądaj potwierdzenia przyjęcia wniosku do rozpoznania wraz z wyraźnym określeniem daty jego przyjęcia (przybicie tak zwanej prezentaty).

W wielu sytuacjach meldunek jest dokonywany pomimo wcześniejszych deklaracji o braku takiej możliwości, w części wszczynane jest postępowanie administracyjne zmierzające do wyjaśnienia sprawy, którego zakończeniem jest wydanie decyzji administracyjnej. W razie wydania decyzji negatywnej dla wnioskodawcy możliwe jest zaskarżenie decyzji do organu wyższej instancji, a potem do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Zwłaszcza wyroki wydawane przez sądy administracyjne są w tych sprawach miażdzące dla urzędników.

Formularz meldunkowy możesz także pobrać w tym miejscuformularz zameldowania na pobyt stały. W jednym z kolejnych wpisów zamieszczę także formularz meldunkowy dotyczący pobytu czasowego.

4. Do zameldowania w wynajętym mieszkaniu nie jest potrzebna zgoda właściciela

Czwarta informacja: do zameldowania się na pobyt stały w wynajmowanym mieszkaniu nie jest potrzebna zgoda właściciela mieszkania (lub wynajmującego jeżeli nie jest nim właściciel).

Formularz meldunkowy (a także Ustawa o ewidencji ludności) wymaga aby pobyt wnioskodawcy w danym lokalu został potwierdzony przez właściciela mieszkania lub inną osobę dysponującą tytułem prawnym do lokalu. Tytułem prawnym do korzystania z lokalu jest umowa najmu mieszkania, pisałem o tym więcej tutaj.

W związku z tym, najemca jest w stanie wypełnić formularz meldunkowy samodzielnie i samodzielnie potwierdzić swój pobyt w mieszkaniu właśnie w oparciu o dokument umowy najmu mieszkania. Wglądu do umowy najmu mieszkania oraz odpisu z księgi wieczystej dla mieszkania może próbować wymagać urzędnik załatwiający sprawę, chociaż nie ma do tego żadnej podstawy prawnej.

5. Zameldowanie w wynajętym mieszkaniu bez postępowania administracyjnego

Piąta informacja: urzędnicy nie powinni prowadzić skomplikowanego postępowania administracyjnego w takiej sprawie.

Urzędnik nie powinien pytać właściciela mieszkania o zgodę na zameldowanie, co więcej informują go wcale o tym, że ktokolwiek zameldował się w jego mieszkaniu.

Wszystko dzieje się wyłącznie w oparciu o twierdzenia przedstawione przez wnioskodawcę chcącego zameldować się w wynajmowanym mieszkaniu. Tak naprawdę, są tylko dwa dokumenty wymagane do zameldowania: dowód osobisty i formularz meldunkowy. I na podstawie tych dokumentów urzędnik dokonuje zameldowania w nowym lokalu.

Postępowanie administracyjne zmierzające do wyjaśnienia całej sprawy prowadzi się tylko w dwóch przypadkach:

  1. kiedy wątpliwości budzą dane zgłoszone do zameldowania
  2. kiedy zachodzi wątpliwość co do czasowego lub stałego charakteru pobytu osoby dokonującej zgłoszenia w danym lokalu.

Zdarza się to powinno bardzo rzadko. Nie mniej jednak w urzędach, w których istnieje praktyka stawiania wobec osób składających wniosek o meldunek wymagań nieznajdujących odzwierciedlenia w treści Ustawy o ewidencji ludności, takie postępowanie może być wszczynane po to aby oddalić wydanie decyzji administracyjnej w sprawie meldunku.

Podsumowanie. Jak zameldować się w wynajętym mieszkaniu w 5 krokach?

Czas na krótkie podsumowanie. O jakich 5 rzeczach powinieneś pamiętać chcąc zameldować się w wynajmowanym mieszkaniu?

  1. Zameldowanie na pobyt stały to zameldowanie w miejscu, w którym najemca zamierza stale przebywać. Rzecz w zasadzie niemierzalna, bo zależna od woli najemcy.
  2. Wniosek o zameldowanie na pobyt stały składa się w urzędzie miasta lub urzędzie gminy, w którym znajduje się mieszkanie.
  3. Wniosek meldunkowy składa się na z góry określonym formularzu, jednolity wzór obowiązuje w całym kraju.
  4. Do zameldowania nie jest potrzebna zgoda właściciela mieszkania (ani tym bardziej jego obecność w urzędzie) – najemca sam może poświadczyć swój pobyt w lokalu na podstawie umowy najmu.
  5. Zameldowanie to czynność dokonywana w zasadzie od ręki, bez prowadzenia postępowania administracyjnego w tej sprawie – urzędnik powinien meldować w zasadzie tylko w oparciu o to co usłyszy od wnioskodawcy oraz w oparciu o dokumenty przedstawione przez taką osobę.

Jeżeli doceniasz pracę, którą wkładam w rozwój bloga i upowszechnianie informacji na temat bezpiecznego najmu, bardzo proszę o pomoc. Kliknij przycisk Lubię to / Udostępnij, pomóż dotrzeć do wartościowych informacji swoich przyjaciołom i znajomym. Dziękuję!