Jeżeli doceniasz pracę, którą wkładam w rozwój bloga i upowszechnianie informacji na temat bezpiecznego najmu, bardzo proszę o pomoc. Kliknij przycisk Lubię to / Udostępnij, pomóż dotrzeć do wartościowych informacji swoich przyjaciołom i znajomym. Dziękuję!

Meldunek w wynajmowanym mieszkaniu. Prawdziwy koszmar i dla wynajmujących i dla najemców. Dla najemców bo potrzebny do uzyskania stypendium z uczelni, bo potrzebny do wzięcia kredytu albo w jakimkolwiek innym (nawet drobnym celu). Dla wynajmujących bo chyba z zameldowaniem są same problemy, bo chyba najemca będzie miał większe prawo do korzystania z lokalu bo będą problemy z jego zameldowaniem.

To odmienne spojrzenie najemców i wynajmujących wynika tak naprawdę z dwóch nieporozumień dotyczących zameldowania najemcy na pobyt stały. Po pierwsze, z tego że wynajmujący ma w ogóle cokolwiek do powiedzenia jeżeli chodzi o zameldowanie w wynajmowanym mieszkaniu. Po drugie, z tego że zameldowanie w mieszkaniu daje najemcy jakieś większe prawa do lokalu niż brak zameldowania.

Dzisiaj zajmiemy się tą pierwszą kwestią – wpływem właściciela mieszkania (lub wynajmującego – jeżeli nie jest właścicielem mieszkania) na możliwość zameldowania się najemcy w lokalu. Wiem, że budzi ona gigantyczne wątpliwości i rozpala dyskutantów na forach internetowych to czerwoności. Wokół konieczności uzyskania zgody właściciela mieszkania na meldunek narosło wiele mitów. Ja obalę je w mity niecałe 5 minut.

Umowa najmu wystarczy do zameldowania na pobyt stały

Zacznijmy od pierwszej kwestii: czy wynajmujący ma cokolwiek do powiedzenia jeżeli najemca chce się zameldować w wynajmowanym mieszkaniu? W tym momencie muszę Cię prosić o szczególną uwagę, bo odpowiedź na to pytanie będzie dla wielu osób prawdziwym szokiem.

Absolutnie nie! Wynajmujący mieszkanie nie ma w tej kwestii nic do powiedzenia. To czy najemca zamelduje się w wynajmowanym mieszkaniu zależy tylko i wyłącznie od najemcy. A najemca może zameldować się w wynajmowanym mieszkaniu od momentu, w którym ma w ręku podpisany dokument umowy najmu mieszkania.

Dlaczego dokument umowy najmu mieszkania jest taki ważny?

Procedura meldunkowa nie wymaga udziału właściciela mieszkania

Aby udzielić odpowiedzi na takie pytanie, muszę wyjaśnić Ci w jaki sposób przebiega procedura meldowania się przez najemcę na pobyt stały w wynajętym mieszkaniu. A ta procedura w typowej sytuacji wbrew wszelkim pozorom jest bardzo prosta i szybka.

Zameldowanie najemcy w mieszkaniu może nastąpić bez zgody właściciela mieszkania.W zdecydowanej większości przypadków nie jest prowadzone skomplikowane postępowanie administracyjne zakończone wydaniem klasycznej decyzji lub postanowienia. W zdecydowanej większości przypadków zameldowanie się w mieszkaniu na pobyt stały ma charakter czynności w dużej mierze technicznej – zameldowania urzędnik dokonuje wyłącznie na podstawie twierdzeń i dokumentów przedstawionych przez osobę zamierzającą zameldować się na pobyt stały w mieszkaniu.

Jeżeli najemca chce się zameldować się w wynajmowanym przez siebie mieszkaniu musi pójść do urzędu miasta (lub urzędu gminy) i wypełnić specjalny formularz meldunkowy. Wzór tego formularza jest z góry określony przez Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych administracji, a zatem ten sam wzór obowiązuje w każdym urzędzie na terenie kraju. Dlatego możesz go pobrać z mojego bloga (pobierz tutaj) jeszcze przed wizytą w urzędzie i wypełnić go w domu. Oczywiście taki sam formularz znajdziesz w urzędzie, w którym będziesz chciał dokonać meldunku.

Treść takiego formularza meldunkowego jest bardzo typowa i nie będzie stanowić żadnego zaskoczenia dla najemcy chcącego zameldować się w wynajmowanym mieszkaniu na pobyt stały. Treść formularza meldunkowego ogranicza się tak naprawdę do podania podstawowych danych osobowych osoby chcącej się zameldować w wynajmowanym mieszkaniu.

W treści formularza znajduje się jednak jedno pole, które zasługuje na szczególną uwagę z punktu widzenia możliwości samodzielnego zameldowania się na pobyt stały w wynajmowanym mieszkaniu przez najemcę.

Najemca sam wyraża zgodę na zameldowanie siebie w mieszkaniu na pobyt stały

Wspomnianym przed chwilą polem formularza meldunkowego jest podpis właściciela lokalu lub lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu. Poprzez złożenie podpisu właściciel lokalu lub osoba dysponująca tytułem prawnym do lokalu stwierdza, że osoba chcąca się zameldować w mieszkaniu na pobyt stały przebywa w tym mieszkaniu.

art. 28 Ustawy o ewidencji ludności
1. Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.
2. Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego, oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
[ … ]

Zwróć szczególną uwagę na to co przeczytasz za chwilę. Takie poświadczenie może złożyć właściciel mieszkania albo inna osoba dysponująca innym tytułem prawnym do mieszkania. I w tym miejscu dochodzimy do sedna sprawy – umowa najmu mieszkania jest tytułem prawnym do mieszkania.

Na podstawie takiej umowy najemca może zameldować w mieszkaniu nie tylko siebie, ale też dowolną wybraną przez siebie osobę. W związku z tym, najemca może samodzielnie złożyć oświadczenie, że przebywa w wynajmowanym przez siebie lokalu. A tym samym może zameldować się w wynajętym mieszkaniu samodzielnie.

Jak wygląda zameldowanie w mieszkaniu na pobyt stały bez zgody wynajmującego w praktyce?

Kiedy najemca mieszkania pójdzie do urzędu miasta i przedstawi wypełniony formularz meldunkowy, to najprawdopodobniej urzędnik zapyta go o to czy właściciel mieszkania wyraził zgodę na meldunek i poprosi o odpis z księgi wieczystej mieszkania wskazujący, że osoba podająca się za właściciela mieszkania jest jego właścicielem.

Jeżeli jednak najemca powie, że ma inny tytuł prawny do mieszkania oraz pokaże umowę najmu uprawniającą go do korzystania z lokalu, to urzędnik powinien go zameldować w wynajmowanym mieszkaniu w zasadzie od razu. Bez dalszych pytań o zgodę właściciela, bez badania czy najemca rzeczywiście mieszka w tym mieszkaniu. Bez prowadzenia jakiegokolwiek postępowania administracyjnego w tym zakresie.

Oczywiście urzędnik może (choć zgodnie z przepisami nie powinno go to w ogóle interesować) poprosić o odpis z księgi wieczystej dla wynajmowanego mieszkania wskazujący na to, że umowa najmu została zawarta z właścicielem. Dlatego warto mieć ze sobą kopię umowy najmu (oraz ew. jej oryginał do potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez urzędnika) oraz wydruk z księgi wieczystej dla mieszkania.

Najemco, na pobyt stały zamelduj się sam

Czas na krótkie podsumowanie – 3 pytania i 3 krótkie odpowiedzi.

Czy najemca może się zameldować w wynajmowanym mieszkaniu? Oczywiście, że może.

Czy najemca może się zameldować w wynajmowanym mieszkaniu na pobyt stały? Jasne, że tak – najemca ma prawo zameldować się w takim mieszkaniu zarówno na pobyt stały, jak i na pobyt czasowy.

Czy aby zameldować się w w wynajmowanym mieszkaniu najemca musi mieć zgodę wynajmującego? W żadnym wypadku! Do meldunku wystarczy umowa najmu oraz formularz meldunkowy, którego wzór jest z góry określony w rozporządzeniu wydanym przez odpowiedniego ministra.

Jeżeli doceniasz pracę, którą wkładam w rozwój bloga i upowszechnianie informacji na temat bezpiecznego najmu, bardzo proszę o pomoc. Kliknij przycisk Lubię to / Udostępnij, pomóż dotrzeć do wartościowych informacji swoich przyjaciołom i znajomym. Dziękuję!