W jednym z poprzednich wpisów wyjaśniałem, że za długi związane z umową najmy (czynsz najmu i opłaty dodatkowe) może odpowiadać nie tylko osoba, z którą została zawarta umowa najmu (czyli najemca), lecz także inne pełnoletnie osoby stale zamieszkujące w lokalu.

Jak problem odpowiedzialności za długi wynikające z umowy najmu wygląda w przypadku małżonków?

Małżonkowie odpowiadają solidarnie za długi wynikające z umowy najmu

Podstawowa informacja na ten temat brzmi w sposób następujący: małżonkowie odpowiadają solidarnie (wspólnie) za długi związane z umową najmu mieszkania nawet jeżeli umowa najmu została formalnie zawarta tylko przez jednego z małżonków.

Z czego to wynika? Wynika to z dwóch różnych przepisów – jeden z nich znajduje się w kodeksie cywilnym, drugi znajduje się z kolei w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Relacja pomiędzy tymi przepisami jest dosyć skomplikowana.

W tym nagraniu skupie się tylko na zasygnalizowaniu tego problemu – problemu solidarnej odpowiedzialności małżonków za długi związane z umową najmu. Samą relację pomiędzy przepisami postaram się wyjaśnić przy jednej z najbliższych okazji w ramach oddzielnego wpisu.

Odpowiedzialność małżonków na podstawie Kodeksu cywilnego

Zacznijmy od kodeksu cywilnego. Art. 6801 § 1 kodeksu cywilnego przewiduje, że małżonkowie są łącznie najemcami lokalu, jeżeli do zawarcia umowy najmu doszło:

  1. w trakcie trwania małżeństwa;
  2. mieszkanie ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny.

W konsekwencji nawet jeżeli umowa najmu została formalnie podpisana przez jednego małżonka, to i tak w roli najemców występuje dwóch małżonków. Ponoszą oni solidarną (wspólną) odpowiedzialność za długi związane z umową najmu.

Ta odpowiedzialność jest dodatkowo niezależna od ustroju majątkowego obowiązującego pomiędzy małżonkami, w związku z tym nawet jeżeli małżonkowie pozostają w rozdzielności majątkowej, to i tak za długi wynikające z umowy najmu odpowiadają wspólnie.

Art. 6801 Kodeksu cywilnego
§ 1. Małżonkowie są najemcami lokalu bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa. Jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa albo rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków do wspólności najmu stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej. [ … ]

Odpowiedzialność małżonków na podstawie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

A co na to wszystko kodeks rodzinny i opiekuńczy? Art. 30 § 1 tego kodeksu stanowi, że oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny.

Odpowiedzialność małżonków za długi wynikające z najmu wspólnie zamieszkiwanego mieszkania jest solidarna.W związku z tym, jeżeli jeden małżonek zawarł umowę wynajmu mieszkania, a samo mieszkanie ma służyć zaspokojeniu zwykłych potrzeb rodziny, to i tak odpowiedzialność za długi związane z umową najmu odpowiadają oboje małżonkowie.

Wspólna odpowiedzialność małżonków na tej podstawie prawnej może zostać jednak wyłączona na skutek umowy zawartej pomiędzy małżonkami, o tyle, o ile było to wiadome wynajmującemu.

Art. 30 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
§ 1. Oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny.
§ 2. Z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków postanowić, że za powyższe zobowiązania odpowiedzialny jest tylko ten małżonek, który je zaciągnął. Postanowienie to może być uchylone w razie zmiany okoliczności.
§ 3. Względem osób trzecich wyłączenie odpowiedzialności solidarnej jest skuteczne, jeżeli było im wiadome.

Odpowiedzialność małżonków za długi z umowy najmu – zapamiętaj!

Czy problem solidarnej odpowiedzialności małżonków za długi wynikające z umowy najmu mieszkania jest prosty? Nie, absolutnie nie jest. Chciałbym jednak abyś zapamiętał na ten temat 3 podstawowe informacje:

  1. generalnie małżonkowie ponoszą solidarną (wspólną) odpowiedzialność za te długi;
  2. solidarna odpowiedzialność małżonków za te długi wynika i z Kodeksu cywilnego i z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
  3. oprócz małżonków za te długi mogą ponosić odpowiedzialność inne pełnoletnie osoby stale zamieszkujące w lokalu (na przykład dzieci) – na ten temat przeczytasz tutaj.