Zawarcie skutecznej umowy najmu okazjonalnego wymaga dopełnienia formalności, których dotrzymanie nie jest konieczne w przypadku zwykłej umowy najmu mieszkania (lokalu mieszkalnego). W zamian za dopełnienie tych formalności wynajmujący zyskuje istotne przywileje w stosunku do zwykłej umowy najmu, w szczególności dotyczące możliwości eksmisji lokatorów.

Można powiedzieć, że jednym z wspomnianych przed chwilą wymogów formalnych jest obowiązek zawarcia umowy najmu okazjonalnego w określonej formie. W jaki sposób powinna być zawarta umowa umowa najmu okazjonalnego mieszkania?

Jeżeli chcesz dowiedzieć w jakiej formie należy zawrzeć umowę najmu lokalu okazjonalnego mieszkania obejrzyj mate­riał wideo znaj­du­jący się powy­żej. Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Z czego składa się umowa najmu okazjonalnego mieszkania?

Umowa najmu okazjonalnego nie może zostać zawarta bez udziału notariusza – ta wiedza jest dosyć powszechna wśród osób zamierzających wynająć mieszkanie (lokal mieszkalny) właśnie na podstawie umowy najmu okazjonalnego.

Wyjaśnienia wymaga natomiast rola notariusza przy sporządzaniu tej umowy, w szczególności jakie elementy umowy najmu okazjonalnego wymagają sporządzenia w formie aktu notarialnego, czyli z udziałem notariusza. W tym momencie musisz pamiętać o tym, że umowa najmu okazjonalnego składa się z 4 elementów:

  1. samej umowy najmu okazjonalnego,
  2. oświadczenia najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji,
  3. oświadczenia wskazującego lokal, w którym będzie mógł zamieszkać najemca na wypadek przeprowadzenia egzekucji (chociaż może to być także część składowa samej umowy najmu),
  4. oświadczenia właścicieli tego lokalu lub osób posiadających prawo do dysponowania tym lokalem wyrażającego zgodę na zamieszkanie najemcy po opróżnieniu lokalu.

Umowa najmu okazjonalnego nie musi być sporządzona przez notariusza

Umowa najmu okazjonalnego mieszkania wymaga jedynie zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.Sama umowa najmu okazjonalnego nie musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Zawarcie umowy najmu okazjonalnego mieszkania wymaga jedynie zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności – czyli sporządzenia dokumentu zawierającego własnoręczne podpisy obydwu stron umowy (wynajmującego i najemcy). Obowiązek sporządzenia umowy najmu okazjonalnego w tej formie przewiduje art. 19a ust. 6 ustawy o ochronie praw lokatorów.

Informacja przedstawiona powyżej to podstawowa informacja dotycząca sposobu zawierania umowy najmu okazjonalnego mieszkania, którą powinieneś zapamiętać. Warto ją zapamiętać między innymi z tego powodu, że w praktyce zdarzają się przypadki sugerowania lub nawet pośredniego wymuszania zawarcia tej umowy w formie aktu notarialnego, z czym może być związany pewien koszt.

Czy notariusz sporządza załączniki do umowy najmu okazjonalnego?

Także 2 kolejne elementy umowy najmu okazjonalnego – oświadczenie wskazujące lokal, w którym miałby zamieszkać najemca po przeprowadzeniu egzekucji oraz o oświadczenie właścicieli tego lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do tego lokalu w przedmiocie wyrażenia zgody na zamieszkanie w nim najemcy – nie wymagają sporządzenia w formie aktu notarialnego – dla ważności umowy najmu okazjonalnego wystarczające będzie sporządzenie tych dokumentów w zwykłej formie pisemnej.

Na żądanie wynajmującego oświadczenie właściciela lokalu wyrażającego zgodę na zamieszkanie w nim najemcy powinno zostać sporządzone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. W związku z tym udział notariusza w tym przypadku jest możliwy, ale nie jest obowiązkowy (zależy od wyboru wynajmującego).

Oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji tylko w formie aktu notarialnego

Ostatnim z elementów umowy najmu okazjonalnego jest oświadczenie najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji w zakresie opróżnienia lokalu, którego dotyczy umowa najmu okazjonalnego mieszkania. Jest to jedyny element tej umowy, który musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego.

Na koniec chciałbym zaznaczyć jedną rzecz. Brak konieczności sporządzenia pozostałych elementów umowy najmu okazjonalnego w formie aktu notarialnego (w tym zwłaszcza samej umowy najmu) nie oznacza, że sporządzenie ich z udziałem notariusza nie jest możliwe. W pewnych przypadkach sporządzenie większej ilości elementów umowy w formie aktu notarialnego może być nawet wskazane, zwłaszcza jeżeli chodzi o poprawność zawarcia samej umowy najmu.

W jaki sposób zawrzeć umowę najmu okazjonalnego mieszkania – zapamiętaj!

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Sama umowa najmu okazjonalnego nie musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego, czyli z udziałem notariusza. Udziału notariusza wymaga jednak sporządzenie jednego z załączników do tej umowy – oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji przez najemcę w zakresie opróżnienia lokalu mającego stanowić przedmiot umowy najmu okazjonalnego. Brak konieczności zawarcia całości umowy w formie aktu notarialnego nie wyklucza możliwości zawarcia tej umowy właśnie w taki sposób.