Umowy najmu lokali użytkowych zazwyczaj zawierane są w formie pisemnej, a celowość sformalizowania zasad współpracy pomiędzy wynajmującym i najemcą nie budzi większych wątpliwości, zwłaszcza jeżeli w związku z zawarciem umowy najmu mają być poniesione nakłady na lokal.

Czy jest jednak zawsze zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego wymaga dotrzymania takiej formy? Czy umowa zawarta w inny sposób (na przykład ustnie) jest nieważna?

Jeżeli chcesz dowiedzieć w jaki sposób można zawrzeć umowę najmu lokalu użytkowego obejrzyj mate­riał wideo znaj­du­jący się powy­żej. Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Umowa najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – dowolna forma

Umowę najmu lokalu można zawrzeć w dowolnej formie np. ustnej.Jeżeli umowa najmu lokalu użytkowego ma być zawarta na okres nie przekraczający 1 roku może zostać zawarta w jakikolwiek sposób, w dowolnej formie. Kodeks cywilny nie wymaga aby umowa najmu w takim przypadku była zawarta nawet w formie pisemnej.

Możliwość zawarcia umowy w dowolny sposób oznacza, że umowa najmu może być zawarta ustnie, a nawet w sposób dorozumiany – poprzez niesformalizowane w żaden sposób oddanie rzeczy do korzystania w zamian za obowiązek zapłaty czynszu.

Możliwość zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w dowolny sposób obejmuje dwa przypadki:

  1. zawarcie umowy na czas oznaczony (określony) nie przekraczający 1 roku,
  2. zawarcie umowy na czas nieokreślony.

Umowa na czas oznaczony przekraczający 1 rok – tylko forma pisemna

Jeżeli umowa umowa najmu ma być zawarta na okres dłuższy niż 1 rok umowa ta powinna zostać zawarta w formie pisemnej.

Jaka jest sankcja za niedotrzymanie tej formy zawierania umowy? Umowa najmu będzie traktowana tak, jakby została zawarta na czas nieoznaczony. W związku tym, wynajmujący i najemca będą mogli wypowiedzieć umowę z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia już od momentu zawarcia tej umowy.

Kiedy powinieneś zawrzeć umowę w innej formie?

Musisz także pamiętać o tym, że w pewnych sytuacjach konieczne albo przynajmniej celowe będzie zawarcie umowy w innej wyższej formie: formie z podpisem notarialnie poświadczonym albo w formie z data pewną (taką formą jest także forma z podpisem notarialnie poświadczonym).

Po pierwsze, umowa najmu zawarta w formie z podpisem notarialnie poświadczonym może stanowić podstawę do wpisania wzmianki o zawarciu umowy w księdze wieczystej wynajmowanej nieruchomości.

Po drugie, zawarcie umowy najmu z datą pewną chroni najemcę przed możliwością wypowiedzenia umowy najmu przez nabywcę wynajmowanej rzeczy – taka możliwość istnieje nawet wtedy, kiedy prawo do wypowiedzenia umowy nie zostało przewidziane wprost w umowie. O kwestiach tych opowiem szerzej w kolejnych materiałach wideo

W jaki sposób można zawrzeć umowę najmu lokalu użytkowego – zapamiętaj!

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Umowa najmu lokalu użytkowego obowiązująca przez okres nie przekraczający 1 roku może być zawarta w dowolnej formie, także w sposób dorozumiany. Jeżeli umowa najmu takiego lokalu użytkowego ma obowiązywać przez okres dłuższy niż 1 rok powinna ona zostać zawarta w formie pisemnej. Jeżeli forma ta nie zostanie dotrzymana umowa będzie traktowana tak jakby była zawarta na czas nieoznaczony.