Jeżeli doceniasz pracę, którą wkładam w rozwój bloga i upowszechnianie informacji na temat bezpiecznego najmu, bardzo proszę o pomoc. Kliknij przycisk Lubię to / Udostępnij, pomóż dotrzeć do wartościowych informacji swoich przyjaciołom i znajomym. Dziękuję!

W jednym z poprzednich materiałów wideo (jak wymeldować najemcę z mieszkania) mówiłem o tym, że do przymusowego wymeldowania byłego najemcy z mieszkania konieczne jest spełnienie dwóch warunków:

  1. złożenie wniosku o wymeldowanie przez osobę uprawnioną do złożenia takiego wniosku (taką osobą jest w szczególności właściciel mieszkania);
  2. przeprowadzenie pełnego postępowania administracyjnego w tej sprawie, w trakcie którego urzędnik ustali, czy powinno się wymeldować byłego najemcę z mieszkania,

A to czy dana osoba powinna zostać wymeldowana zgodnie z żądaniem właściciela mieszkania, to nie zawsze jest sprawa do końca oczywista (dotyczy to zwłaszcza konfliktów rodzinnych, zwłaszcza tych prowadzonych na gruncie spraw rozwodowych lub spadkowych).

Zadaliście mi wiele pytań dotyczących przebiegu takiej procedury, ale najwięcej dotyczyło jednej kwestii: ile czasu będzie trwało wymeldowanie byłego najemcy z mojego mieszkania? I to jest bardzo dobre pytanie!

Ile powinno trwać wymeldowanie byłego lokatora?

Wymeldowanie lokatora z mieszkania powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki

Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania powinno być załatwione bez zbędnej zwłoki. Dotyczy to zresztą każdego postępowania administracyjnego, nie tylko tego w sprawie o wymeldowanie. Taka tajemnicza zasada wynika z art. 35 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego
§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

[ … ]

§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.[ … ]

W pewnym uproszczeniu możemy przyjąć, że chodzi o to, że postępowanie administracyjne cały czas powinno być w toku. Postępowanie w sprawie wymeldowania z mieszkania cały czas powinno coś się w nim dziać, urzędnicy nie powinni pozostawać bezczynni.

Oczywiście nie oznacza to tego, że urzędnik musi cały czas musi robić coś w Twojej konkretnej sprawie. Istnieją przecież naturalne okresy, w których takie działanie nie jest możliwe do podjęcia przez urzędnika – Takim okresem jest na przykład oczekiwanie podjęcie pewnych czynności przez inną osobę biorącą udział w postępowaniu (w przypadku postępowania o wymeldowanie może to dotyczyć na zwrócenia się z wnioskiem o udzielenie pomocy prawnej do innego urzędu i oczekiwaniem na odpowiedź).

Wymeldowanie z mieszkania bez zbędnej zwłoki, czyli w 2 miesiące?

Zasada załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki to tylko zasada. I to zasada bardzo ogólna. Dlatego przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego wyznaczają też pewne bardziej konkretne terminy załatwiania spraw.

Zasadą jest, że każda sprawa powinna być załatwiona w terminie 1 miesiąca. A jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana, to powinna ona zostać załatwiona w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego.

W tym momencie możesz sobie zadawać następujące pytanie: jaka jest szansa za zamknięcie postępowania administracyjnego w sprawie wymeldowania w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wymeldowanie? Odpowiedź na takie pytanie zależy od dwóch rzeczy:

  1. od tego czy uda się ustalić aktualny adres najemcy;
  2. czy najemca będzie protestował przeciwko wymeldowaniu.

Nie wiesz gdzie przebywa były najemca? Zapomnij o 2 miesiącach!

Zacznijmy od pierwszej kwestii. Wbrew pozorom brak wiedzy na temat tego gdzie aktualnie przebywa były najemca jest potężnym utrudnieniem w prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wymeldowania z mieszkania.

Mogłoby się wydawać, że jest całkowicie inaczej. No bo przecież skoro najemcy nie ma w mieszkaniu, to powinien być wymeldowany. A nikogo nie powinno interesować, gdzie tak naprawdę ten były najemca się znajduje.

Były najemca jest stroną postępowania administracyjnego o wymeldowanie

Z perspektywy właściciela mieszkania jest to założenie jak najbardziej racjonalne. Ale niestety (przynajmniej z punktu widzenia właściciela mieszkania), przepisy kodeksu postępowania administracyjnego nakazują aby urzędnicy zapewnili uczestnictwo w tym postępowaniu wszystkim stronom tego postępowania.

A to oznacza, że osobie której dotyczy wniosek o zameldowanie urzędnicy muszą stworzyć przynajmniej potencjalną możliwość wzięcia udziału w postępowaniu i przedstawienia swoich racji co do zasadności złożonego wniosku o wymeldowanie. Potencjalną, bo to czy były najemca mieszkania skorzysta z tego prawa to już jego swobodna decyzja. Musi mieć jednak zapewnioną taką możliwość.

Ile trwa ustalenie adresu byłego najemcy? Kto i jak to robi w trakcie postępowania o wymeldowanie z mieszkania?

Jeżeli nie znasz aktualnego adresu, pod którym przebywa były najemca to rozpoczynają się problemy. Urzędnicy będę musieli ustalić gdzie przebywa były najemca Twojego mieszkania.

Sprawa o wymeldowanie byłego najemcy powinna być załątwiona w terminie do 1 miesiąca.Mogą to zrobić poprzez próbę skontaktowania się z nim poprzez członków rodziny zamieszkałych w jego byłych miejscach zameldowania. I często jest to skuteczne, ale trwa.

W najgorszej sytuacji jako właściciel mieszkania znajdziesz się jednak kiedy konieczne będzie wyznaczenie kuratora dla Twojego byłego najemcy jako dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. A to trwa, bo kuratora wyznacza sąd.

A potem kurator będzie podejmował czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu osoby objętej wnioskiem o wymeldowanie. A to trwa. Ostatecznie, to kurator weźmie udział w postępowaniu w imieniu Twojego byłego najemcy, ale to znowu trwa.

Jak były lokator może zachowywać się w postępowaniu w sprawie o wymeldowanie

W tym momencie przejdźmy do drugiej kwestii. Jeżeli najemca już weźmie udział w postępowaniu, to może postąpić na trzy sposoby. Dwa pierwsze są dla właściciela mieszkania korzystne, a trzecie może oznaczać poważne problemy.

Były lokator może pomóc albo przynajmniej nie przeszkadzać

Po pierwsze, może przyznać, że nie przebywa już na stałe mieszkaniu, z którego korzystał kiedyś na podstawie umowy najmu. To jest zachowanie bardzo korzystne dla właściciela mieszkania. Umożliwia wydanie decyzji administracyjnej, której treść nie będzie budziła jakichkolwiek wątpliwości.

Po drugie, były najemca może nie robić nic – w szczególności nie odpowiadać na korespondencję kierowaną do niego z urzędu miasta lub gminy. Z punktu widzenia właściciela mieszkania takie zachowanie jest nadal dosyć korzystne. Urzędnicy powinni uznać w takiej sytuacji, że wniosek o wymeldowanie jest uzasadniony. Wydanie decyzji o wymeldowaniu będzie trwało odrobinę dłużej niż w pierwszym przypadku, ale postępowanie będzie miało w zasadzie prosty i bezbolesny przebieg dla właściciela mieszkania.

Najemca nie musi się zgadzać z wnioskiem o jego wymeldowanie

Ale były najemca mieszkania może zachować się także w trzeci sposób: oświadczyć, że nadal mieszka w mieszkaniu. Może także oświadczyć, że co prawda nie przebywa chwilowo w mieszkaniu, ale to mieszkanie nadal stanowi jego miejsce stałego pobytu.

Bo przypominam, że do wymeldowania z miejsca stałego pobytu nie wystarczy fizyczna nieobecność w mieszkaniu. Konieczne jest także zerwanie pewnej więzi psychicznej z mieszkaniem (osoba nie traktuje lokalu jako swojego centrum życiowego). A do wymeldowania konieczne jest zerwanie z mieszkaniem i więzi psychicznej i więzi prawnej.

Aktywność byłego najemcy musi skutkować wyjaśnieniem istoty sprawy

W momencie, w którym były najemca zacznie uczestniczyć w postępowaniu właśnie w taki sposób, to urzędnicy mogą być zmuszeni do podejmowania czynności zmierzających do dokładnego wyjaśnienia istoty sprawy, czyli tego jak jest naprawdę.

Mogą przesłuchiwać świadków (zwłaszcza sąsiadów), mogą wyznaczać rozprawy administracyjne, mogą wzywać do udzielania wyjaśnień na piśmie. Zwyczajny żywot prawnika prowadzącego postępowanie administracyjne.

Decyzję w sprawie wymeldowanie można oprotestować. I to na kilku etapach.

Nie zapominajmy także, że decyzja administracyjne o wymeldowaniu nie jest decyzją ostateczną. Od decyzji przysługuje odwołanie. A od decyzji wydanej na skutek odwołania osobie niezadowolonej przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. A od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego przysługuje skarga kasacyjna na Naczelnego Sądu Administracyjnego.

A jeżeli mamy rozmawiać szczerze o sposobie prowadzenia postępowań administracyjnych w tych sprawach, to takie postępowania bardzo często prowadzone są w sposób wadliwy. A to skutkuje uchylaniem takich decyzji przez wojewódzkie sądy administracyjne i kierowaniem sprawy do ponownego rozpoznania przez organ administracji.

Do rzeczy! To ile trwa wymeldowanie byłego najemcy z mieszkania?

To ile tak naprawdę trwa to postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania? Jeżeli znasz nowe miejsce zamieszkania Twojego byłego najemcy, a on nie będzie protestował przeciwko wymeldowaniu, to sprawa powinna się zamknąć ostatecznie w 2 – 3 miesiące.

Jeżeli nie znasz nowego miejsca zamieszkania byłego najemcy, ale urzędnikom uda się ustalić miejsce zamieszkania w prosty sposób (na przykład poprzez kontakt z rodziną albo w oparciu o wpis do CEIDG) to wymeldowane może potrwać do pół roku. Jeżeli konieczny będzie udział kuratora, to wymeldowanie może trwać do roku.

A jeżeli były najemca będzie brał czynny udział w postępowaniu administracyjnym w sprawie jego wymeldowania (czyli protestował przeciwko wymeldowaniu), to czas trwania takiego postępowania jest tak naprawdę nieograniczony. Taka sprawa może zostać załatwiona w pół roku, rok, 2 lata – wszystko zależy od tego ile razy w rozstrzygnięcie organów administracji będą ingerowały sądy administracyjne (a zdarza się to często).

Jeżeli doceniasz pracę, którą wkładam w rozwój bloga i upowszechnianie informacji na temat bezpiecznego najmu, bardzo proszę o pomoc. Kliknij przycisk Lubię to / Udostępnij, pomóż dotrzeć do wartościowych informacji swoich przyjaciołom i znajomym. Dziękuję!