Czy można do umowy najmu lokalu użytkowego wpisać prawo wypowiedzenie tej umowy przez wynajmującego lub najemcę? Odpowiedź na to pytanie nie zawsze była taka prosta jak jest to w chwili obecnej.

Dlaczego? Dlatego, że taka możliwość została bezpośrednio wprowadzona do przepisów kodeksu cywilnego w 2001 roku. Co powinieneś wiedzieć na ten temat?

Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony?

Pierwszą podstawową informację jest to, że umowa najmu zawarta na czas oznaczony może zostać wypowiedziana przed upływem okresu na jaki została zawarta w dwóch przypadkach:

  1. kiedy prawo wypowiedzenia wynika bezpośrednio z przepisów kodeksu cywilnego;
  2. kiedy prawo wypowiedzenia wynika bezpośrednio z umowy.

Oczywiście, jeżeli prawo wypowiedzenia wynika bezpośrednio z kodeksu cywilnego, to umowa może być wypowiedziana w każdym przypadku, w którym to prawo przysługuje.

A co z możliwością wprowadzenia prawa do wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego bezpośrednio w umowie najmu?

Kiedyś – ryzyko

Prawo do wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas oznaczony może wynikać z treści umowy.Jak wspomniałem już na wstępie do 2001 roku możliwość przyznania prawa wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego zawartej na czas oznaczony wynajmującemu lub najemcy była bardzo dyskusyjna.

O ile wprowadzenie takiego prawa do umowy zawartej na czas nieoznaczony było uznawane za naturalne, to w przypadku umowy najmu zawartej na czas oznaczony niektórzy uznawali takie uprawnienie za sprzeczne z istotą umowy zawartej na czas oznaczony. Umowa taka która powinna przecież kończyć z upływem tego okresu, na który została zawarta, a nie wcześniej.

Obecnie – pewność

W 2001 roku do kodeksu cywilnego został wprowadzony jednak art. 671 § 3 – „jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie”.

Wprowadzenie tego przepisu przecięło w bardzo prosty sposób w zasadzie wszystkie dyskusje na temat możliwości wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas oznaczony.

Art. 673 kodeksu cywilnego

[ … ]

§ 3. Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie.

Jak wprowadzić takie prawo do umowy najmu lokalu użytkowego?

Jeżeli chcesz wprowadzić do umowy najmu lokalu użytkowego prawo wypowiedzenia tej umowy dla wynajmującego, najemcy lub obydwu stron umowy powinieneś przede wszystkim skoncentrować się na tym aby wypowiedzenie tej umowy było możliwe w konkretnych wskazanych w umowie przypadkach.

Pamiętaj, że art. 671 § 3 wymaga przecież aby prawo do wypowiedzenia umowy mogło być zrealizowane „w wypadkach określonych w umowie”. O tym jak zastrzec takie prawo w umowie najmu lokalu użytkowego będę pisał w jednym z kolejnych wpisów.

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony – zapamiętaj!

Co powinieneś zapamiętać po przeczytaniu tego wpisu? Umowa najmu lokalu użytkowego może przewidywać prawo wypowiedzenia tej umowy w wypadkach określonych w umowie najmu. Aby takie uprawnienie mogło być skutecznie wyegzekwowane istotne jest możliwie dokładne określenie sytuacji, w której mogło by być ono wykorzystane.